Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της από 20/06/2023 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ: 5035160 Σχετικά...

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της από 20/06/2023 2ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ: 5035160 Σχετικά...

2η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5035160. Ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών...

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με...

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με...

Ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (Σ.Μ.Ο.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού»  με κωδικό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5035160. Ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος...

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της από 13/07/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της από 13/07/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας...