Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» Κωδικός ΟΠΣ 5035160

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» Κωδικός ΟΠΣ 5035160.

 

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΜΟΕ) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» Κωδικός ΟΠΣ 5035160.

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 24/11/2022

Λήξη Υποβολής Προσφορών: 28/12/2022 και ώρα 15:00

 

Το έργο αφορά κατάρτιση και πιστοποίηση 1.212 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

Ακολουθούν τα έντυπα του διαγωνισμού τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr:

Ι. Διακήρυξη

ΙΙ. Περίληψη Διακήρυξης

ΙΙΙ. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης

ΙV. e-Notices