Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035160

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ: 5035160

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, όπως ορίστηκε με σχετική Απόφαση Δ.Σ. του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ), και η οποία κοινοποίησε τις τελικές καταστάσεις των προσωρινών αποτελεσμάτων στον Δικαιούχο φορέα προς ανάρτηση, σύμφωνα με την από 7/4/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ)

 

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως την Κυριακή 30/04/2023  και ώρα 23:59.  Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με κατάλληλη τεκμηρίωση στο e-mail: smoe.prosklisi110@gmail.com (και μόνο εκεί) και θα εξετασθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις στα πλαίσια της ορθής αξιολόγησης των δεδομένων και θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης των ενστάσεων.

Οι καταστάσεις επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων παρουσιάζονται ανά διοικητική περιφέρεια με τον αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (Κωδικός που έχει εξαχθεί από το σύστημα), καθώς και με κατάλληλη κωδικοποίηση της ταυτότητας τους, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.  

Για να δείτε τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της από τις 2/2/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ