Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της από 20/06/2023 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035160

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της από 20/06/2023 2ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ: 5035160

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, όπως ορίστηκε με σχετική Απόφαση Δ.Σ. του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ), και η οποία κοινοποίησε τις τελικές καταστάσεις των προσωρινών αποτελεσμάτων στον Δικαιούχο φορέα προς ανάρτηση, σύμφωνα με την από 28/7/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ).

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι της 2ης Πρόσκλησης, ανά Περιφέρεια, θα κατανεμηθούν σε τμήματα κατάρτισης, εφόσον εξαντληθούν οι ωφελούμενοι επιτυχόντες και επιλαχόντες της από 02/02/2023 Πρόσκλησης και με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας.

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως την Τετάρτη 2/08/2023  και ώρα 23:59. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με κατάλληλη τεκμηρίωση στο e-mail: smoe.prosklisi110@gmail.com (και μόνο εκεί) και θα εξετασθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις στα πλαίσια της ορθής αξιολόγησης των δεδομένων και θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης των ενστάσεων.

Οι καταστάσεις επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων παρουσιάζονται ανά διοικητική περιφέρεια με τον αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (Κωδικός που έχει εξαχθεί από το σύστημα), καθώς και με κατάλληλη κωδικοποίηση της ταυτότητας τους, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.  

Για να δείτε τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της από 20/06/2023 2ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ