Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035160

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ: 5035160

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, αναρτήθηκε ο Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Επιλογής Ωφελουμένων που συστήθηκε και λειτουργεί με την από 22/06/2022 ΑΥΙΜ και σύμφωνα με την από 05/05/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος «Σ.Μ.Ο.Ε.», ανακοινώνεται η ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί ανά κατηγορία περιφέρειας, υποέργο και διοικητική περιφέρεια με αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (κωδικό που έχει εξαχθεί από το σύστημα) καθώς και την ταυτότητα, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, όπου για προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν αποκρυφθεί τα ενδιάμεσα ψηφία.

Για να δείτε τους πίνακες με τα Οριστικά Αποτελέσματα της από τις 02/02/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ