Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της από τις 20/06/2023 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035160

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της από 20/06/2023 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ: 5035160

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Επιλογής Ωφελουμένων που συστήθηκε και λειτουργεί με την από 22/06/2022 ΑΥΙΜ και σύμφωνα με την από 08/08/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος «Σ.Μ.Ο.Ε.», ανακοινώνεται η ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα δυνητικών Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων.

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι της 2ης Πρόσκλησης, ανά Περιφέρεια, θα κατανεμηθούν σε τμήματα κατάρτισης, εφόσον εξαντληθούν οι δυνητικα ωφελούμενοι επιτυχόντες και επιλαχόντες της από 20/06/2023 2ης Πρόσκλησης και με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας.

Οι καταστάσεις δυνητικών επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων παρουσιάζονται ανά διοικητική περιφέρεια με τον αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (Κωδικός που έχει εξαχθεί από το σύστημα), καθώς και με κατάλληλη κωδικοποίηση της ταυτότητας τους, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.  

Για να δείτε τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της από 20/06/2023 2ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ.