Εισιτήρια & προεγγραφές

Επιλέξτε τον δικό σας τρόπο!

Είσοδος στην Έκθεση μόνον με προεγγραφή
και τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ